2

Пояснювальна записка

Фахове вступне випробування для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» передбачає  оцінку рівня підготовки абітурієнта з бухгалтерського обліку, визначення ступеню засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних вмінь та навичок.

Вивчення бухгалтерського обліку передбачає досягнення такого рівня попередньої підготовки абітурієнта, за якого він повинен:

а) знати:

 •  закони України, кодекси, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, податкових органів України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства доходів і зборів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 •  організацію документообороту на підприємстві;
 •  правила проведення інвентаризації активів і зобов’язань;
 •  порядок ведення синтетичного і аналітичногообліку;
 •  систему і форми бухгалтерськогообліку, звітності і контролю;
 • методи раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних формі національних стандартів.

б) уміти:

 • застосовувати закони України, кодекси, інші нормативно-правові акти України, національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи підприємств;
 • оформляти первинні документи, самостійно здійснювати їх бухгалтерську обробку, записи в облікові регістри синтетичного і аналітичногообліку;
 • проводити інвентаризацію, оформляти матеріали, пов’язані з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки, псування активів підприємств;
 • розносити господарські операції на рахунках синтетичного та аналітичного обліку;
 • застосовувати дані бухгалтерського обліку для складання бухгалтерської звітності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Тема 1.Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації
Поняття бухгалтерського обліку. Види обліку. Вимірники, що застосовуються в обліку. Завдання бухгалтерського обліку.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку.
Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, за джерелами їх формування та цільовим призначенням. Метод бухгалтерського обліку.

Тема 3. Бухгалтерський баланс
Бухгалтерський баланс, його структура та основи побудови. Господарські операції та їх вплив на статті балансу.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова. Види рахунків, взаємозв’язок рахунків з балансом. Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення.

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств, організацій.

Тема 6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація
Загальні поняття про первинне спостереження і облікові документи.
Реквізити документів. Вимоги, які пред’являються до первинної документації. Документообіг та його організація. Інвентаризація як вид первинного спостереження та один з елементів методу бухгалтерського обліку. Облікові регістри.

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку
Форми ведення бухгалтерського обліку. Правила ведення облікових регістрів і способи виправлення помилок в обліку.

Тема 8. Облік грошових коштів
Положення про ведення касових операцій. Документування касових операцій. Облік грошовихкоштів у касі підприємства. Порядок відкриття та закриття поточного рахунку. Документальне оформлення операцій за рахунками у банках. Облік руху грошових коштів на рахунках у банку.

Тема 9. Облік розрахункових операцій
Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Облік розрахунків з бюджетом за податками. Облік розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами. Облік розрахунків з оплати праці.

Тема 10. Облік господарських процесів
Побудова бухгалтерського обліку процессу постачання, процесу
виробництва. Побудова бухгалтерського обліку процессу реалізації продукції (робіт, послуг) та фінансового результату. Облік запасів. Облік основних засобів. Основи обліку процессу виробництва. Облік готової продукції.
Облік витрат підприємства. Облік товарів і тари.

Тема 11. Основи бухгалтерської звітності
Основні принципи побудови бухгалтерської звітності. Порядок складання фінансової звітності.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Проведення фахового вступного випробування здійснюється у вигляді виконання письмового тестування. Тестова частина письмової роботи містить 12 завдань, які охоплюютьвсі теми тематичного плану. Вірна відповідь, лише одна, вноситься до бланку відповідей. Практична частина містить дві задачі з бухгалтерського обліку та дві виробничих ситуації. До практичної частини абітурієнту потрібно додати розв’язок задач та обґрунтувати вирішення виробничих ситуацій.

На проведення фахового вступного випробування відводиться 1 година 30 хвилин.

Критерії оцінювання

Завдання для фахового випробування складається з трьох рівнів складності:

І рівень – теоретична частина, яка складається з 12 тестів (всі лише з однією правильною відповіддю). Максимальна кількість балів, що абітурієнт може отримати за правильно виконану теоретичну частину цього рівня дорівнює 120 балів (по 10 балів за кожну вірну відповідь).

ІІ рівень – практичне завдання, яке складається з двох завдань (задачі з бухгалтерського обліку). Розв’язання цього завдання супроводжується необхідними розрахунками, обґрунтуванням (поясненням). Максимальна кількість балів, що абітурієнт може отримати за правильно виконане завдання цього рівня дорівнює 40 балам.

ІІІ рівень – практичне завдання, яке складається з двох виробничих ситуацій  (передбачають комплексну оцінку виробничої ситуації та оцінку якості продукції). Розв’язання цього завдання супроводжується необхідним обґрунтуванням (поясненням). Максимальна кількість балів, що абітурієнт може отримати за правильно виконане завдання цього рівня дорівнює 40 балам.

Оцінювання проводиться за 200-бальною шкалою.

Зміст завдання Кількість балів за вірну відповідь Всього балів
Теоретична частина 10 120
Практична частина

-Задачі;

-Виробничі ситуації

20

20

40

40

За набраними балами абітурієнт отримує результат:

Рівень знань Кількість балів
Недостатній рівень знань 0 – 90
Достатній  рівень знань 100 – 200

Вступники, які набрали менше 100 балів до конкурсного відбору не допускаються.

Голова фахової  атестаційної комісії                              Л.М.Астахова

Рекомендована  література

Законодавчо-нормативні документи

 1. Господарський кодекс України – від 16.01.2003 р. № 436
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 -XIV
 3. План рахунків активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено Міністерством фінансів України від 12.2011№ 1591
 4. Податковий кодекс України від 02.12. 2010. № 2755 -VI
 5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.
 6. Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ Міністерства фінансів підприємства від 24.05.1995 р. №88
 7. Про затвердження типових форм первинного обліку: наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995 р. №352.
 8. Про інформацію. Закон України від 10.2002 р. №2657 -XII
 9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435- IV

Основна

 1. Алексєєва А.В. Звітність підприємств: навч. посіб. / А.В. Алексєєва, А.П. Шаповалова, Г.В.Уманців, О.Г. Веренич – К.: КНТЕУ. 2008 – 279 с.
 2. Куцик П.О., Коваль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік Навчальний посібник. Магнолія-2006 , 2010 р. – 504 с.
 3. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність 6-те видання Ткаченко Н. М. Ціна – 200,00 грн. … – 6-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 982 с.

INTERNET-ресурси

 1. www.byhgalter.com – Бухгалтерський облік в Україні.
 2. www.dtkt.com.ua – Дебет Кредит. Український бухгалтерський тижневик.
 3. www.minfin.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства доходів і зборів України
 4. www.zakon.rada.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 

1


ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

   Програму  фахових  вступних випробувань  для  спеціальності   «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розроблено  на  основі    чинного  державного  стандарту  професійно-технічної  освіти, професії  –  продавець  продовольчих  і  непродовольчих  товарів.  Матеріал  програми  включає  6 фахових  дисциплін:  «Товарознавство  продовольчих  товарів»,  «Товарознавство  непродовольчих товарів»,  «Організація  і  технологія  торговельних  процесів», «Основи галузевої економіки», «Основи  бухгалтерського  обліку», які, в свою чергу, розподілено за розділами і темами.

Проведення  фахових вступних випробувань  –  спосіб  перевірити  рівень  знань  і    умінь  абітурієнтів, їх  відповідність  вимогам  програми попередньо отриманого кваліфікаційного рівня.

  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№№

з/п

Навчальні дисципліни Зміст
 

1.

 

Товарознавство продовольчих

товарів

Загальні поняття товарознавства продовольчих товарів. Кодування товарів

Хімічний склад харчових продуктів, споживна цінність

Поняття про якість продовольчих товарів.

Стандартизація товарів

Свіжі та перероблені овочі, плоди, гриби

Бакалійні товари

Хліб та хлібобулочні вироби

Кондитерські вироби

М’ясо і м’ясні гастрономічні товари

Молоко і молочні гастрономічні товари

Харчові жири

Яйця і яєчні товари

Риба і рибні гастрономічні товари

Безалкогольні, слабоалкогольні напої

 

2.

 

Товарознавство непродовольчих товарів

 

Текстильні товари

Швейні товари

Трикотажні товари

Хутряні товари

Взуттєві товари

Парфумерно-косметичні товари

Галантерейні товари

Посудогосподарчі товари

Електропобутові товари

Культтовари

Спорттовари

Будівельні матеріали

Меблеві та килимові товари

 

3.

 

Організація

та технологія торговельних процесів

 

 

Форми торгівлі. Органи контролю

Види роздрібної торговельної мережі. Форми та методи роздрібного продажу

товарів

Немеханічне устаткування, тара, торговий інвентар, інструменти, ваговимірювальні засоби

Приймання товарів

Підготовка товарів до продажу

Підготовка та організація робочого місця продавця. Розміщення та викладка товарів

Організація та правила процесу продажу товарів і правила торговельного

обслуговування покупців

Вивчення споживчого попиту

Рекламування товарів та оформлення вітрин

Торговельно-технологічне обладнання

Прогресивні форми організації праці

 

4.

 

Основи галузевої економіки

Роль та місце торгівлі в народному господарстві держави

Споживчий ринок товарів і послуг

Підприємство як суб’єкт господарювання

Управління роздрібним товарооборотом та товарними запасами торговельного підприємства

Персонал підприємства

Продуктивність, мотивація і оплата праці

Капітал і основні виробничі фонди

Управління поточними витратами торговельного підприємства

Особливості формування та використання доходу  торговельного підприємства

Прибуток і рентабельність підприємства торгівлі

 

5.

 

Основи бухгалтерського обліку

 

Загальна характеристика господарського обліку

Документація господарських операцій

Матеріальна відповідальність у торговельних підприємствах

Облік товарів у магазині матеріально – відповідальними особами

Облік касових операцій в магазині матеріально – відповідальними особами

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН

 Товарознавство продовольчих товарів

Загальні поняття товарознавства продовольчих товарів. Кодування товарів.

Предмет “Товарознавство продовольчих товарів” і його завдання.

Вплив  знань  товарознавства  на  рівень  професійної  майстерності продавця.  Поняття  про класифікацію, асортимент, кодування продовольчих товарів. Хімічний склад харчових продуктів, споживна  цінність. Поняття про хімічний склад харчових продуктів.

Основні органічні і неорганічні речовини, їх види, вміст у продуктах харчування, значення  для організму людини.

Харчова  цінність,  засвоєння  та  калорійність  харчових  продуктів,  залежність  харчової цінності від хімічного складу.

Поняття про якість продовольчих товарів. Стандартизація товарів

Поняття про стандартизацію товарів, її значення, види та категорії стандартів,  особливості будови стандартів. Поняття про якість.

Головні показники якості продовольчих товарів. Методи оцінки якості. Відповідальність  підприємств за випуск і продаж  недоброякісних товарів.

Свіжі та перероблені овочі і плоди, гриби

Вегетативні і плодові овочі, насіннячкові плоди, кісткові плоди, ягоди, субтропічні, тропічні плоди,  горіхи,  перероблені  овочі  і  плоди,  гриби,  відмінні  ознаки,  господарчо-ботанічні  та помологічні сорти, асортимент, терміни зберігання, основні види сировини, маркування свіжих та переро блених овочів та плодів,  поради покупцям.

Бакалійні товари

Крупи, борошно, макаронні вироби, харчові концентрати, цукор, мед,  крохмаль, чай, кава, прянощі,  приправи,  їх  харчова  цінність,  сировина  для  виробництва,  кулінарні  властивості, поради  покупцям,  класифікація,  види,  відмінні  ознаки,  асортимент,  поради  покупцям, терміни зберігання, маркування бакалійних товарів.

Хліб та хлібобулочні вироби

Хліб  з  пшеничного,  житнього  борошна  та  їх  суміші,  булочні,  бубликові  вироби,  сухарні вироби, соломка, хлібні палички, їх споживча цінність, сировина для виробництва, класифікація, види,  асортимент,  відмінні  ознаки,  поради  покупцям,  терміни  зберігання,  маркування хлібобулочних виробів.

Кондитерські вироби

Фруктово-ягідні    кондитерські  вироби,  карамель,  какао-порошок,  шоколад,  цукерки,  ірис, драже,  печиво,  пряники,  вафлі,  торти,  тістечка,  халва,  східні  солодощі,  їх  споживна  цінність, сировина для виробництва, класифікація, види, асортимент, поради покупцям, терміни зберігання,маркування кондитерських виробів.

М’ясо та м’ясні гастрономічні товари

М’ясо забійних тварин, його споживна цінність, хімічний склад, тканини м’яса, класифікація, асортимент,  види,  відмінні  ознаки,  категорії  вгодованості,  сортовий  розруб  туш,  кулінарне призначення  відрубів,  клеймування  м’яса,  поради  покупцям,  терміни  зберігання.  М’ясні субпродукти, м’ясні напівфабрикати, бита домашня птиця, їх споживна цінність, сировина для виробництва, класифікація, види, асортимент, відмінні ознаки,  перевірка  термінів  зберігання товарів. М’ясні  гастрономічні  товари,  сировина  для  виробництва,  споживна  цінність, класифікація,  види,  відмінні  ознаки,  асортимент,  терміни  зберігання.   Маркування  м’ясних гастрономічних товарів.

Молоко і молочні гастрономічні товари

Молоко,  вершки, морозиво,  молочні консерви, кисломолочні продукти,  сири, їх  споживна цінність, значення в харчуванні людини, сировина для виробництва, класифікація, види, відмінні

ознаки,  асортимент,  поради  покупцям,  терміни  зберігання,  маркування  молочних гастрономічних товарів .

Харчові жири

Рослинна олія, коров’яче масло, маргарин, тваринні топлені та кулінарні жири, їх споживна цінність,  сировина для виробництва, класифікація, види, відмінні ознаки,  асортимент, терміни зберігання,  маркування харчових жирів , поради покупцям.

Яйця і яєчні товари

Яйця  курячі,  яєчний  порошок,  меланж,  споживна  цінність,  класифікація,  види, асортимент,    відмінні ознаки, терміни зберігання,  маркування яєць та яєчних товарів,   поради покупцям.

Риба і рибні гастрономічні товари

Риба  жива,  охолоджена,  морожена,  солона,  в’ялена,  копчена,  баликові  вироби,  нерибні морепродукти,  ікра  рибна,  рибні  консерви  і  пресерви,  їх  споживна  цінність,  сировина  для виробництва,  хімічний  склад,  класифікація,  види,  відмінні  ознаки,  асортимент,  терміни зберігання, маркування рибних гастрономічних товарів,  поради покупцям.

Безалкогольні, слабоалкогольні напої

Мінеральні  води,  соки,  сиропи,  екстракти,  газовані  безалкогольні  напої,  квас,  купажовані напої, пиво, споживна цінність, сировина для виробництва, класифікація, види, відмінні ознаки, асортимент, терміни зберігання, маркування безалкогольних та     слабоалкогольних напоїв .

Товарознавство непродовольчих товарів

Текстильні товари

Поняття  про  текстильні  товари.  Класифікація  і  групова  характеристика  асортименту бавовняних,  лляних,  вовняних,  шовкових  тканин,  штучних  виробів.  Стислі  відомості  про сировину,  переплітання,  обробку.  Неткані    текстильні  матеріали,  їх  відмінні  особливості  та асортимент.  Штучне  хутро  на  тканній,  трикотажній  і  клейовій  основі.  Правила  догляду  за текстильними  матеріалами.  Маркування,  пакування  та  умови  збереження  текстильних  товарів. Вимоги до якості.

Швейні товари

Значення раціонального гардероба. Сучасний стан моди. Класифікація типових фігур людини. Стислі  відомості  про  сировину,  виробництво  швейних  виробів.  Класифікація,  асортимент верхнього одягу, легкої сукні, столової, натільної та постільної білизни, головних уборів. Розміри, конструктивні  особливості.  Властивості  швейних  виробів.  Правила  догляду  за  одягом. Маркірування,  пакування,  умови  транспортування,  збереження  швейних  виробів.  Вимоги  до якості.

Трикотажні товари

Поняття  про  трикотажні  товари.  Тип  трикотажних  полотен.  Властивості  трикотажу.

Класифікація і групова характеристика трикотажних товарів: верхнього трикотажу для дорослих

та дітей, спортивних трикотажних виробів та білизни, білизняних виробів для дорослих та дітей, панчішно-шкарпеткових  виробів,  рукавиць,  головних  уборів  і  шарфів.  Розміри  верхніх трикотажних  виробів,  білизни,  панчішно-шкарпеткових  виробів,  рукавиць  та  головних  уборів.

Маркування,  пакування,  умови  транспортування  і  збереження  трикотажних  виробів.  Догляд  за трикотажними виробами. Вимоги до якості.

Хутряні товари

Загальні відомості до пушно–хутряних  та овчинно-шубних виробів. Характеристика пушно–хутряних  напівфабрикатів  зимових,  весняних  видів.  Асортимент  хутряних  напівфабрикатів.

Характеристика асортименту хутряних та овчинно-шубних виробів: хутряного одягу, комірів та хутряних  комплектів  головних  уборів.  Овчинно-шубні  товари,  характеристика  основних  видів.

Маркування,  пакування,  збереження  пушно–хутряних  та  овчинно-шубних  виробів.  Вимоги  до якості.

Взуттєві товари

Стислі відомості про шкіряну сировину, вироблення шкіри, дублення й обробку. Топографія шкір, використання топографічних ділянок при розкроюванні деталей взуття. Деталі взуття для верхніх та нижніх частин (зовнішні, внутрішні, проміжні). Будова стопи людини. Класифікація асортименту шкіряного взуття. Асортимент шкіряного взуття за розміром і повнотою. Властивості шкіряного  взуття.  Спортивне  взуття,  класифікація,  асортимент.  Гумове  взуття:  класифікація, асортимент. Співвідношення розмірів гумового та шкіряного взуття. Валяне взуття: кваліфікаційні ознаки  асортименту.  Маркування,  упакування,  умови  зберігання.  Правила  догляду  за  взуттям. Гарантійні терміни обміну.

Парфумерно-косметичні товари

Місце  парфумерії  серед  парфумерно-косметичних  товарів  у  задоволенні  попиту  покупців. Класифікація  асортименту  парфумерних  товарів  за  різними  ознаками.  Стисла  характеристика сировини  парфумерного  виробництва:  запашні  натуральні  речовини  рослинного  і  тваринного походження  та  синтетичні,  етиловий  спирт,  барвники,  тощо.  Вимоги  до  якості  парфумерних товарів. Пакування, маркування, умови зберігання парфумерних товарів. Пакування, маркування, умови зберігання парфумерних товарів. Постачальники.

Косметичні  товари

Історія  розвитку та класифікація косметичних товарів.  Групова характеристика  лікувально-гігієнічних  і  декоративних  косметичних  товарів:  засоби  догляду  за шкірою  обличчя  та  рук,  порожниною  рота  та  зубами,  за  волоссям,  використання   засобів гоління,  декоративної  косметики,  тощо.

Вимоги  до  якості  косметичних  товарів.  Упаковка, маркування, косметики, анотації щодо вживання. Умови зберігання.

Туалетне мило: класифікація, характеристика асортименту. Вимоги до якості, пакування та маркування. Терміни реалізації.

Галантерейні товари

Поняття галантерейних товарів. Класифікація галантерейних товарів. Текстильна галантерея, класифікація, характеристика  асортименту  стрічкоткацьких.  Плетені  вироби  (тасьма,  шнури)  їх асортимент.  Нитки,  класифікація,  асортимент,  нумерація.  Текстильна  білизна,  класифікація, асортимент,  порядок  визначення  розмірів.  Швейна  галантерея  (предмети  туалету,  парасольки, вироби з художнім розписом, класифікація, асортимент). Вимоги    до якості текстильної галантереї.

Гардинно-тюлеві  та  мереживні  вироби

Характеристики  мережива  ручного  та  машинного виробництва. Маркування, пакування текстильної галантереї. Вироби з пластичних мас і дрібно виробних матеріалів стисла характеристика асортименту і якість виробів з пластмас. Маркуваннята  пакування.  Шкіряна  галантерея.  Класифікація,  групова  характеристика  асортименту шкіргалантереї і дорожніх речей (портфелі, сумки, гаманці, рукавиці, ремені та ін.). Вимоги до якості  шкіргалантереї  і  дорожніх  речей.  Металева  галантерея:  класифікація,  групова характеристика металевої галантереї (речі для гоління і стрижки волосся, для туалету, для шиття та  рукоділля,  фурнітура  для  одягу,  набори  для  куріння.  Вимоги  до  якості  виробів  металевої галантереї.  Електробритви,  гарантійні  строки  користування,  асортимент.  Вимоги  до  якості.

Ювелірна галантерея

Характеристика асортименту і вимоги до якості. Маркування і пакування металевої галантереї. Щіткові вироби: класифікація, асортимент, вимоги до якості. Маркування.

Дзеркала

Класифікація,  групова  характеристика  асортименту.  Вимоги  до  якості.  Маркування, пакування, умови збереження дзеркал.

Посудогосподарчі товари

Загальне  поняття  про  силікатні  товари.  Види  скла,  їх  відмінні  ознаки,  застосування. Класифікація асортименту скловиробів. Властивості скла. Групова характеристика асортименту столового,  кухонного,  господарчого  посуду,  художньо-декоративних  виробів.  Маркування, упакування  скловиробів.  Керамічні  товари.  Види  кераміки,  її  складові  властивості,  ознаки розрізнення.  Класифікація,  асортимент  кераміки.  Групова  характеристика  фарфорових, фаянсових,  майолікових,  гончарних  виробів.  Маркування,  упакування  кераміки,  зберігання, правила  догляду.  Металогосподарчі  товари.  Класифікація  металогосподарчих  товарів, характеристика  металевого  посуду  за  функціональними  властивостями.  Асортимент  і  якість ножово-ножичних  виробів,  столових  приборів  і  приборів,  що  полегшують  домашню  працю. Характеристика  асортименту  кріпильних  виробів  та  інструментів,  приборів  для  вікон  і  дверей, замків  та  ін.  залізних  виробів  за  класифікаційними  ознаками.  Посудогосподарчі  товари  з пластичних  мас.  Поняття  пластичних  мас.  Переваги  і  недоліки  пластмас.  Класифікація  й асортимент  господарчих  товарів  з  пластмас  у виробництві  посудогосподарчих  товарів. Маркування, упакування і зберігання виробів і пластмас, правила догляду. Товари побутової хімії, їх  значення.  Клеї,  властивості,  класифікація,  асортимент.  Упакування,  маркування,  зберігання.

Терміни використання. Засоби для прання. Класифікація, асортимент переваги, вимоги до якості. Упакування,  маркування,  зберігання,  гарантійні  терміни  користування.  Засоби,  що  виводять плями, чистять і полірують предмети, їх види й властивості. Упаковка, маркування, зберігання.

Засоби  для  боротьби  з  комахами,  гризунами,  добрива,  хімічні  речовини  для  захисту  садів, групування й асортимент. Упакування, маркування, зберігання.

Електропобутові товари

Загальні  відомості  про  електропобутові  товари.  Класифікація  електропобутових  товарів.

Проводи,  шнури  електроустановчих  вироби.  Асортимент  проводів  установочних,  арматурних, з’єднувальних,  обмотувальних,  монтажних.  Маркування  проводів.  Шнури  з’єднувальні, арматурні.  Маркування.  Вимоги  до  ізоляції  проводів,  шнурів.  Асортимент  електроустановчих виробів,  патронів,  вимикачів,  перемикачів,  штепсельних  з’єднань,  запобіжників,  комбінованих електроустановчих  виробів,  маркування,  вимоги  до  якості.  Побутові  джерела  світла:  лампи розжарювання,  люмінесцентні,  переваги  і  недоліки  цих  ламп.  Термін  дії.  Класифікація асортименту люмінесцентних ламп. Маркування. Електроосвітлювальна арматура, класифікація, асортимент.  Вимоги  до  якості.  Електропобутові  машини  і  прилади:  класифікація  за функціональним  призначенням.  Холодильники  і  морозильники.  Асортимент  компресійних  та абсорбційних  холодильників  та  морозильників.  Термоелектричні  холодильники,  їх  асортимент.

Маркування, гарантійні терміни експлуатації. Вимоги до якості. Машини для обробки білизни: класифікація,  асортимент  пральних  машин  ПМ,  ПМР,  ПМП,  ПМС,  ПМН,  ПМА.  Маркування, технічні  паспорти.  Вимоги  до  якості.  Пилососи:  характеристика  асортименту  прямоточних  і вихрових пилососів. Вимоги до якості. Машини для обробки продуктів: м’ясорубки, кавомолки, міксери,  овочерізки,  УКМ.  Маркування,  упакування,  гарантійні  терміни.  Вимоги  до  якості.

Машини для підтримки мікроклімату: вентилятори, кондиціонери, зволожувачі повітря, іонізатори та  ін.,  характеристика  асортименту,  маркування,  упакування,  гарантійні  терміни.

Електронагрівальні  прилади:  класифікація,  асортимент  електроприладів  для  приготування  їжі, прасування, опалення приміщень. Гарантійні терміни, маркування, пакування. Вимоги до якості.

Культтовари

Загальні відомості про культтовари. Папір, картон та вироби з них: класифікація асортименту паперу і картону, характеристика виробів з паперу і картону (білові вироби, канцелярські вироби з паперу і картону, вироби санітарно-побутового призначення). Шкільно-письмові, канцелярські та офісні товари: класифікація і характеристика асортименту. Упакування, маркування. Вимоги до якості.  Фото-,  кінотовари:  класифікація,  характеристика  конструктивних  вузлів  фотоапаратів , характеристика  асортименту  фотоапаратів  аматорських,  для  професіоналів  та  соціального призначення. Правила експлуатації. Маркування фотооб’єктивів і фотоапаратів, пакування, умови зберігання,  гарантійні  терміни  експлуатації.  Асортимент  та  якість  світлочутливих  матеріалів.

Характеристика  асортименту  негативних,  позитивних,  оборотних  світлочутливих  матеріалів, фотоплівок, фотопаперу. Упакування, маркування, умови зберігання. Терміни реалізації. Музичні товари: основи музичної грамоти: властивості звуку, принцип звукоутворення, властивості звуку та їх використання в музичних інструментах. Класифікація музичних інструментів за галузевим класифікатором (струнні, язичкові, духові, ударні, електромузичні інструменти). Вимоги до якості.

Маркування.  Іграшки  та  ялинкові  прикраси.  Соціальне  призначення,  їх  роль  і  значення  для фізичного  та  ідеологічного  розвитку  дітей.  Класифікація  за  педагогічним  призначенням.

Характеристика асортименту. Вимоги до якості. Побутові радіоелектричні товари: комплектуючі вироби,  радіоприймальна  апаратура,  телеприймальна  апаратура,  апаратура  для  запису  та відтворення  звуку  та  зображення,  комбінована  апаратура.  Характеристика  провідникових матеріалів.  Класифікація  комплектуючих  виробів  за  різними  ознаками.  Характеристика асортименту  та  основних  параметрів  конденсаторів,  резисторів,  напівпровідникових  виробів.

Класифікація побутових радіоелектронних товарів. Класифікація, асортимент радіоприймальної апаратури.  Телевізори:  класифікація,  асортимент,  характеристика  сучасних  видів.  Упакування, маркування,  зберігання,  транспортування. 

Годинники:  класифікація,  асортимент    побутових годинників за призначенням, принципом користування, джерелом енергії, місцем установлення. Вимоги  до  якості.  Гарантійний  термін  дії.  Маркування,  пакування  та  зберігання  годинників. Вимоги до якості.

Спорттовари

Класифікація  товарів  для  спортивних  ігор  і  туризму.  Групова  характеристика  асортименту інвентарю  для  спортивних  ігор,  гімнастики,  легкої  атлетики,  боротьби,  боксу,  фехтування, лижного, ковзанярського, водного спорту,  туризму, альпінізму  –  за класифікаційними ознаками.

Маркування,  зберігання,  упакування  товарів  для  спорту  і  туризму.  Товари  для  рибальства  і мисливства:  класифікація,  групова  характеристика  асортименту  вудлищ,  волосіні,  штучних приманок, спінінгових, проволочених котушок та інших товарів  –  за класифікаційним ознаками.

Класифікація  і  груповий  асортимент  мисливських  товарів  (предмети екіпіровки  мисливця,  для спорядження  собак,  догляд  за  рушницею,  допоміжні  засоби  тощо).  Маркування,  упакування, особливості  зберігання  мисливських  товарів.  Транспортні  засоби:  класифікація  мотоциклів, моторолерів, мопедів, велосипедів. Характеристика мотовелосипедів, велосипедів дорожніх, для підлітків,  спортивних,  дитячих.  Вимоги  щодо  якості.  Маркування.  Катери,  моточовни,  човнигребні,  мотори  до  човнів.  Класифікація  й  асортимент  цих  товарів.  Упакування,  особливості транспортування, зберігання.

Будівельні матеріали

Загальні  поняття  про  будівельні  матеріали.  Класифікація  будівельних  матеріалів  (за матеріалами, видами, розмірами, походженням, призначенням, тощо). Асортимент мінеральних, в’яжучих  речовин,  листових  скло-  матеріалів,  скляних  блоків  і  профілей,  матеріалів  для  стін  і перегородок,  покрівельних  матеріалів,  теплоізоляційних  матеріалів,  лицювальних  і оздоблювальних  матеріалів,  матеріалів  для  підлоги,  конструкційні  профільні  матеріали,  тощо. Вимоги до якості. Способи використання.

Санітарно-технічні  вироби  і  установча  арматура.  Класифікація  за  призначенням. Характеристика асортименту виробів для ванних кімнат, для облаштування кухонь, виробів для облаштування туалетних кімнат, приладів для опалення приміщень. Вимоги до якості. Способи використання. Маркування, зберігання будівельних матеріалів та санітарно-технічних виробів.

Меблеві та килимові товари

Загальні  дані  про  меблеві  товари,  вимоги  до  них.  Класифікація  меблів  за  матеріалами, призначенням. Типаж меблів. Характеристика асортименту столярних, гнутих, плетених меблів.

Догляд за меблями при їх використанні. Маркування, упакування меблів, зберігання. Гарантійні терміни  експлуатації.  Килими:  асортимент  килимів  машинного  виготовлення,  характерні особливості  килимів:  туркменських,  закавказьких,  виготовлення  у  різних  районах  Росії,  тощо. Безворсі паласи України, Молдовії тощо. Маркування, упакування, транспортування та зберігання килимових виробів. Догляд за килимами під час користування ними та їх зберігання.

Основи галузевої економіки

Роль та місце торгівлі в народному господарстві держави

Економічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля як форма товарного обігу. Місце торгівлі в розвитку товарно-грошових відносин в ринкових умовах. Торгівля як галузь господарства.

 

Органи керівництва та організаційні форми торгівлі. Функції торгівлі й товарного обертання. Торгівля як посередник між виробництвом та споживачем. Удосконалення відносин торгівлі з виробництвом. Роль торгівлі у формуванні розумних потреб споживачів.

 

Споживчий ринок товарів і послуг

Ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах. Товарні ринки як економічна категорія. Характеристика товарних ресурсів в Україні. Проблеми становлення національного ринку.

Споживання і потреби, їх суть і економічна характеристика. Основні тенденції розвитку народного споживання.

Попит і товарна пропозиція. Попит як форма прояву потреби. Фактори, що впливають на попит і пропозицію.

Товарні ресурси предметів споживання, їх класифікація джерела створення. Баланси ресурсів товарів народного споживання, їх роль у прогнозуванні та плануванні внутрішнього ринку товарів народного споживання.

Підприємство як субєкт господарювання

Поняття та ознаки підприємства. Поняття, цілі й напрямки діяльності підприємств. Основні законодавчі акти та інші документи, що регулюють діяльність підприємств в Україні.

Класифікація підприємств за різними ознаками. Типова загальна структура промислового підприємства. Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств та організацій. Роль і місце підприємств в структурному ринковому середовищі.

Сутність і функції процесу управління. Поняття, класифікація та змістова характеристика методів управління. Вищі органи державного управління підприємствами.

Управління роздрібним товарооборотом та товарними запасами торговельного підприємства

Особливості роздрібних торгових підприємств. Стан, розміщення та ефективність використання підприємств роздрібної торгівлі. Спеціалізація торгової мережі як шлях до ефективної боротьби за покупця.

Соціально-економічна характеристика роздрібного товарообороту. Сутність, значення товарообороту як економічної категорії та показника діяльності. Склад і структура роздрібного товарообороту.

Місце роздрібного товарообороту в процесі ринкових відносин. Основні тенденції розвитку товарообороту. Класифікація товарообороту роздрібних торгових підприємств.

Показники роздрібного товарообороту, їх взаємозв’язок та місце у плані економічного і соціального розвитку підприємства.

Класифікація та характеристика факторів, що визначають обсяги, структуру та перспективи розвитку роздрібного товарообороту підприємства. Вплив окремих факторів на обсяг реалізації товарів та управління роздрібним товарооборотом.

Вихідні передумови, принципи та порядок розробки стратегії розвитку товарообороту підприємства. Аналіз обсягу та структури товарообороту підприємства. Методика аналізу роздрібного товарообороту підприємства та характеристика його іміджу.

Методи планування роздрібного товарообороту. Асортиментна політика торгового підприємства.

Суть та види товарних запасів торговельного підприємства. Показники, що характеризують стан товарних запасів. Фактори, що визначають розмір та швидкість обігу товарних запасів.

Стратегія управління товарними запасами підприємства: цілі, вихідні передумови та порядок розробки.

Методика аналізу товарних запасів. Нормування і планування товарних запасів.

Оперативне регулювання та контроль за утворенням товарних запасів.

Персонал підприємства

Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. Характеристика персоналу за професійно-кваліфікаційною ознакою. Визначення чисельності окремих категорій персоналу. Розрахунок балансу робочого часу середньооблікового працівника.

Кадрова політика  система управління персоналом. Оцінка персоналу як важливий елемент системи управління трудовим колективом. Специфічні складові оцінки робітників.

Показники руху персоналу на підприємстві. Створення ефективної системи формування та використання трудового потенціалу фірми.

Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми.

Продуктивність, мотивація і оплата праці

Продуктивність праці: поняття і види. Методи визначення продуктивності праці: сфера їх застосування, переваги та недоліки. Чинники зростання продуктивності праці та оцінка її динаміки.

 

Мотивація трудової діяльності. Принципи та порядок регулювання поведінки працівників. Теорії мотивації.

 

Особливості встановлення норм і нормативів на підприємстві.

 

Соціально-економічна сутність заробітної плати. Сучасна політика оплати праці. Тарифна система оплати праці на підприємстві. Форми та системи оплати праці. Доплати, надбавки та особливості преміювання працівників.

Розрахунок фонду оплати праці. Аналіз формування та використання фонду оплати праці торговельного підприємства.

 

Характеристика плану з праці торговельного підприємства.

 

Капітал і основні виробничі фонди

 

Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів. Характеристика основних виробничих фондів підприємства: їх склад і структура основних фондів.

 

Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів. Спрацювання та амортизація основних фондів.

 

Показники ефективності використання та руху основних фондів. Відтворення основних фондів. Розрахунок амортизаційних відрахувань та вартості основних фондів підприємства.

 

Управління поточними витратами торговельного підприємства

 

Економічна природа витрат. Валові витрати торговельного підприємства, їх характеристика та регулювання.

Витрати збуту торговельного підприємства, їх склад за різними класифікаційними ознаками. Показники, що характеризують витрати збуту торговельного підприємства.

 

Фактори, що визначають розмір витрат потреби обігу торговельного підприємства.

 

Вихідні передумови та методика аналізу витрат обігу торговельного підприємства. Методи обгрунтування плану витрат обігу в цілому по підприємству та по окремих статтях витрат.

 

Ціна як важіль економічного впливу на розвиток економіки.

 

Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, класифікація та види. Основні види цін і тарифів за окремими класифікаційними ознаками.

 

Методи встановлення та регулювання цін. Розрахунок собівартості та цін на продукцію.

 

Особливості формування та використання доходу  торговельного підприємства

 

Поняття доходів торговельних підприємств. Склад і джерела утворення доходів торговельного підприємства. Характеристика доходів торговельного підприємства.

 

Фактори, що визначають розмір доходів торговельного підприємства. Резерви їх збільшення.

 

Стратегія доходів торговельного підприємства. Методи обгрунтування плану-прогнозу доходів підприємства торгівлі.

 

Прогнозування і планування доходів торговельних підприємств і напрями їх збільшення.

 

Прибуток і рентабельність підприємств торгівлі

 

Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Порядок формування і види прибутку підприємства. Джерела та напрямки використання прибутку. Планування фінансової діяльності. Фінансування діяльності підприємств.

 

Рентабельність та її види. Резерви та чинники підвищення ефективності виробництва.

 

Методики визначення ефективності. Розрахунок основних фінансово-економічних показників роботи підприємства та показників ефективності виробництва.

Організація та технологія торговельних процесів

Основи бухгалтерського обліку

Форми торгівлі. Органи контролю

Форми  торгівлі  в  залежності  від  форм  власності  та  організаційно-правових  форм господарювання,  їх  особливості.  Органи  контролю  в  торгівлі:  державний  і  громадський,  види служб,  їх  функції.  Мета  та  вимоги  до  проведення,  заходи  щодо  покращення  торгівлі  товарами повсякденного попиту.

Види роздрібної торговельної мережі. Форми та методи роздрібного продажу товарів

Напрямки  розвитку  роздрібної  торговельної  мережі  на  сучасному  етапі.  Принципи розміщення  роздрібної  торговельної  мережі,  її  види.  Типізація  та  спеціалізація  роздрібної торговельної  мережі  в  сучасних  умовах.  Сучасні  великоформатні  торговельні  комплекси,  їх особливості: супер- та гіпермаркети, торгові центри, торгово-розважальні центри. Типи магазинів за асортиментом товарів,  за методами продажу. Утримання їх у належному санітарно-технічному та  екологічному  стані.  Форми  та  методи  роздрібного продажу  товарів,  їх  відмінні  особливості.

Застосування нових технологій у процесі продажу товарів

Немеханічне  устаткування,  тара,  торговий  інвентар,  інструменти,  ваговимірювальні засоби.

Значення,  застосування,  класифікація,  вимоги  до  немеханічного  устаткування.  Модульні прилавки,  вітрини,  стелажі.  Види  немеханічного  устаткування  та  торгового  інвентарю, призначення, догляд, безпека під час використання, утримання та перевірка справності.

Тара,  призначення,  класифікація,  вимоги  до  тари,  види,  маркірування,  зберігання,  облік  у магазині, заходи щодо скорочення збитків по тарі.

Ваговимірювальні  засоби,  класифікація,  метрологічні,  торгово-експлуатаційні  і  санітарно-гігієнічні  вимоги.  Ваги  настільні  циферблатні,  електронні,  товарні,  їх  призначення.  Основні частини ваг, їх призначення, принципи роботи. Правила установки в робоче положення, усунення дрібних несправностей, правила зважування, дотримання правил безпеки, догляд за вагами. Гирі та інші вимірювальні засоби.

Приймання товарів

Організація,  правила  та  порядок  приймання  товарів  від  постачальників  та  від  матеріально відповідальних  осіб.  Нормативні  та  супровідні  документи,  їх  використання  та  порядок оформлення.  Правила  приймання  товарів  за  кількістю  та  за  якістю.  Особливості  приймання окремих груп продовольчих товарів у магазині. Організація, правила, порядок розміщення товарів на зберігання.

Підготовка товарів до продажу

Значення попередньої підготовки товарів до продажу, основні операції, які виконують при підготовці.  Особливості  підготовки  до  продажу  окремих  груп  продовольчих  товарів  з дотриманням  санітарно-екологічних  вимог,  правил  безпеки.  Види  пакувальних  матеріалів,  їх особливості та призначення. Підготовка пакувального матеріалу.

Підготовка та організація робочого місця продавця, розміщення та викладка товарів

Поняття про робоче місце, значення правильної його організації, вимоги до його організації, порядок  організації  на  основі  наукового  підходу  та  дизайну.  Утримання  робочих  місць  у санітарному стані.

Правила  розміщення  та  викладки  товарів  на  робочому  місці  продавця  та  торговому  залі магазину  самообслуговування,  інтер’єр  торгового  залу.  Особливості  розміщення  та  викладки окремих  груп  продовольчих  товарів  з  урахуванням  споживчого  попиту,  зручностей  у  роботі, товарного сусідства, дизайну.

Організація  та  правила  процесу  продажу  товарів  і  правила  торговельного обслуговування покупців

Значення правильної організації процесу продажу товарів. Основні правила роботи магазинів та порядок заняття торговельної діяльністю. Правила застосування реєстраторів розрахункових операцій  при  розрахунках  зі  споживачами  за  куплені  товари  та  відповідальність  за  їх недотримання.    Загальні правила продажу продовольчих товарів. Правила обміну та повернення продовольчих  товарів  належної  та  неналежної  якості.  Терміни  придатності  товарів.  Санітарні правила продажу товарів. Правила продажу окремих груп продовольчих товарів. Правила продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Елементи процесу продажу товарів та технологія обслуговування покупців. Нарізка і упаковка м’ясних, молочних гастрономічних товарів вручну та на машинах.

Вивчення споживчого попиту

Поняття про споживчий попит, його значення. Роль продавця у вивченні споживчого попиту та  формуванні  смаків  споживачів.  Види  споживчого  попиту  та  методи  їх  вивчення.  Аналіз інформації про споживчий попит та заходи, які здій снює адміністрація магазину, стосовно даних про попит покупців. Поняття про асортимент товарів, класифікація, характеристика. Фактори, які впливають на формування асортименту товарів у магазині.

Рекламування товарів та оформлення вітрин

Значення застосування рекламних засобів у торгівлі. Задачі та функції реклами, її вплив на психологічний  стан  покупця.  Класифікація  засобів  реклами,  види,  жанри,  їх  характеристика.

Вимоги до шрифту, тексту, зображення.  Внутрішньомагазинні і позамагазинні засоби реклами.

Реклама в магазині, її особливості. Вітрина – основний засіб реклами товарів. Види вітрин, задачі та вимоги до оформлення. Вітринний інвентар та декоративні елементи, їх призначення. Поняття про  композиційне  оформлення  вітрин.  Види  вітрин  залежно  від  характеру  оформлення  та асортименту товарів. Особливості оформлення прилавочних вітрин, оформлення та розміщення цінників, догляд за вітринами.

Торговельно-технологічне обладнання

Торговельно-технологічне  обладнання,  значення,  правила  експлуатації  та  безпеки  при розвантажувальних  та    навантажувальних  роботах.  Підйомно-транспортне  обладнання  для товарної обробки, машини для упаковки, подрібнення, слайсери для нарізання продукції, теплове, холодильне обладнання, його види, призначення, принцип дії, догляд за ним.

Прогресивні форми організації праці

Значення правильної організації форм і методів праці у магазині. Фактори, які впливають на ефективність  праці.  Основні  напрями  в  організації  праці,  будова  апарату  магазину,  вимоги  до роботи. Правила внутрішнього розпорядку та організація режиму роботи магазину. Індивідуальна та колективна (бригадна) форма організації праці, значення, обов’язки та права членів бригади, бригадира, ради бригадирів. Форми оплати праці.

Основи бухгалтерського обліку

Загальна характеристика господарського обліку

Поняття про господарський  облік, його значення. Види обліку, їх характеристика. Облікові вимірники. Завдання бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку у торговельних підприємствах.

Документація господарських операцій

Поняття  про  документи  і  документацію.  Реквізити  документів.  Вимоги  до  оформлення бухгалтерських документів. Поняття про документообіг і організацію зберігання документів на торгових підприємствах.

Матеріальна відповідальність у торговельних підприємствах

Поняття про матеріальну відповідальність, її види. Матеріально відповідальні особи. Форми матеріальної відповідальності, її документальне оформлення. Відшкодування збитків від нестач матеріально відповідальними особами.

Облік товарів у  магазині матеріальновідповідальними  особами

Основні  джерела  надходження  товарів  у  магазини.  Поняття  про  договір  постачання.  Зміст супровідних  товарних  документів.  Порядок  приймання  товарів  за  кількістю  та  якістю, документальне  оформлення.  Реалізація  товарів,  переоцінка  товарів,  її  види,  документальне оформлення.

Облік касових операцій у магазині матеріальновідповідальними особами

Поняття про касові операції, види і функції кас торговельного підприємства. Ознаки платіжної спроможності грошових знаків. Реквізити Книги обліку розрахункових операцій (КОРО).

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей

Інвентаризація, її завдання, види інвентаризації. Терміни і порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних  цінностей.  Підготовка  товарів  до  інвентаризації  матеріально відповідальними особами.

Рекомендована література 

 1. В.Н. Гончарова, Е.Я. Голощапова Товароведение пищевых продуктов – М.: Экономика, 1990 г
 2. М.Н. Журавлева, А.В. Троян Товароведение продовольственных товаров – М.: Экономика, 1975г
 3. З.П. Матюхина, Э.П. Корольнова Товароведение пищевых продуктов – М.: Академия, 2000г
 4. В.Е. Михайленко, С.Е. Пизик Практические работы по товароведению продовольственных товаров – М.: Экономика, 1989г
 5. І.В Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов Товарознавство продовольчих товарів – К.: “Лібра”, 2002г
 6. Товароведение продовольственных  товаров:  Учебное  пособие  для  торговых  вузов  –  М.: Экономика, 1988г
 7. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник – М.: ИНФРА – М, 2003г
 8. Л.Д. Титаренко.  Теоретичні  основи  товарознавства:  Навчальний  посібник.  –  Центр навчальної літератури, 2003. – 227с.
 9. Л.Г. Войнаш, І.О. Дудла, Д.І. Козьмич, Н.В. Павловські, М.В. Приходько. Товарознавство непродовольчих товарів.  Частина  1,2  /  За  заг.ред.  Л.Г.  Войнаш/  Підручник.  –  К.:  НМЦ „Укоопосвіта”, 2004. – 436 с.
 10. Кушнір М.К.,  Тихонова  Н.П.  Товарознавство  непродовольчих  товарів.  –  К.:  НМЦ „Укоопосвіта”, 2001
 11. Козмич Д.І., Назаренко Л.О. Експертиза товарів народного споживання. – Полтава, 2000
 12. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид,. перероб. та доп./ за ред.. В.В. Апорія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
 13. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Комерція і технологія торгівлі: Підручник для студентів ВНЗ. – 6-те вид., перероб. та доп. – М.: Видавничо-торгівельна корпорація “Дашков і Кº”, 2005. –700 с., рос.м
 14. Торгівельна справа:  економіка,  маркетинг,  організація:  Підручник.  –  2-ге  вид.,  перероб.і доп../ Під заг.ред.проф. Л.А. Брагіна і проф.. Т.П. Данько. – М.: ІНФРА-М, 2002. – 560 с., рос.м
 15. Порядок заняття  торговельною  діяльністю  і  правила  торговельного  обслуговування населення: Затв. Постановою КМУ від 8 лютого 1998 р. № 108// Урядовий кур’єр.  –1998 р.  –  21 лют
 16. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. К.: Знання, 2007. – 1072 с.
 17. Економічна енциклопедія: У трьох томах/ Редкол.: – С.В.Мочерний – К.: Реко-прес, 2000 р.
 18. Економіка: Навч. посібник./ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Либідь, 2008. – 384 с.
 19. Економіка підприємства: Підручник/ За загальною редакцією С.Ф.Покропивного, К.: КНЕУ, 2007. – 528 с.
 20. Апопій В. Організація торгівлі. К.:ЦУЛ,2005,2009.
 21. Саркісян Л. Технологія торговельних процесів. К.:ЦУЛ,2007
 22. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. К.:ЦНЛ,2006.
 23. Апопій В. Теорія та практика торгов.обслуговування. К.:ЦУЛ,2005,2009
 24. Егоров В.Ф. Организация торговки. СПБ,2004

1

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

          Програму  фахових  вступних випробувань  для  спеціальності   «Харчові технології» розроблено  на  основі    чинного  державного  стандарту  професійно-технічної  освіти, професії  –  кухар.  Матеріал  програми  включає  3 фахових  дисципліни:  «Технологія виробництва кулінарної продукції»,    «Організація  виробництва в  закладах ресторанного господарства  »,  «Устаткування в  закладах ресторанного господарства », які, в свою чергу, складено у перелік питань.

Проведення  фахових вступних випробувань  –  спосіб  перевірити  рівень  знань  і    умінь  абітурієнтів, їх  відповідність  вимогам  програми попередньо отриманого кваліфікаційного рівня.

 

АБІТУРІЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 Технологічні процеси обробки сировини, приготування широкого асортименту напівфабрикатів, готових страв, кулінарних та кондитерських страв з використанням прогресивної індустріальної технології, естетичної вимоги стандартів, технічних вимог та технологічних індустрій до якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів:

АБІТУРІЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

Виявляти якість поступаючої сировини, напівфабрикатів, традиційних і вищої ступені ґатунку, приготування напівфабрикатів, кулінарних виробів широкого асортименту і вищої якості з додержанням вимог технологічного процесу приготування і відпуску, норми закладки сировини,  самостійно організовувати виробничий процес, раціонально використовувати сировину, устаткування і інвентар:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 ПИТАННЯ ДЛЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції»

 

 1. Характеристика технологічного  процесу. Уява про сировину та готову продукцію.
 2. Прийоми кулінарної обробки харчових продуктів. Значення теплової обробки. Уява про механічну та теплову кулінарну обробку продуктів.
 3. Характеристика загальних прийомів теплової кулінарної обробки. Їх різноманіття.
 4. Комбіновані та допоміжні прийоми теплової обробки продуктів. Обґрунтуйте, як вони використовуються. Їх характеристика.
 5. Технологічна схема обробки овочів.
 6. Обробка та використання консервованих та сушених овочів, грибів.
 7. Форми нарізки овочів. Їх значення та використання.
 8. Технологічний процес обробки риб з кістковим скелетом в залежності від кулінарного використання.
 9. Технологічний процес обробки риб з хрящовим скелетом в залежності від кулінарного використання. Особливості обробки стерляді. Напівфабрикати для варки, смаження .
 10. Особливості обробки деяких риб: сом, камбала, навага, лінь та так далі. Приготування та використання напівфабрикатів з риб з кістковим скелетом.
 11. Технологічний процес приготування котлетної маси з риби, напівфабрикати з неї.
 12. Технологічний процес обробки нерибних продуктів з моря. Рибні напівфабрикати виготовлені промисловими засобами. Рибні харчові відходи, їх технологічне використання.
 13. Технологічна схема обробки м‘яса. Розробка яловичини, технологічне використання частин.
 14. Технологічний процес приготування напівфабрикатів з яловичини, великими шматками, натурально – порційними та натурально – порційними панірованими. Асортимент. Вимоги до якості.
 15. Технологічна схема обробки свинини. Технологічне використання частин, їх асортимент. Вимоги до якості.
 16. Технологічний процес приготування напівфабрикатів з свинини для смаження, варки та тушкування.
 17. Технологічна схема обробки баранячої туші. Технологічне використання частин. Вимоги до якості.
 18. Технологічний процес приготування напівфабрикатів з баранини для смаження, варки та тушкування великими шматками, порційними натуральними та панірованими шматками.
 19. Технологічний процес приготування натуральної січеної та котлетної маси. Асортимент напівфабрикатів з котлетної маси. Вимоги до якості. Термін реалізації.
 20. Технологічна схема обробки птахів, пернатої дичини, кролів. Технологічний процес приготування напівфабрикатів цілими тушками, порційними та дрібними шматками.
 21. Технологічний процес приготування котлетної та кнельної маси. Термін реалізації.
 22. Централізоване виробництво напівфабрикатів з птахів. Технологічний процес обробки птахів та кулінарні використання субпродуктів.
 23. Заправка птахів різними засобами. Напівфабрикати, які надходять із заготівельних фабрик. Визначити технологічне використання напівфабрикатів.
 24. Визначити значення супів у харчуванні. Класифікація супів. Загальні правила варки бульйонів, процеси, які відбуваються при варці бульйонів.
 25. Загальні правила приготування заправочних супів. Щі – особливості приготування, технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 26. Борщі. Особливості приготування, асортимент, технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 27. Розсольники. Особливості приготування, асортимент, технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 28. Картопляні супи. Особливості приготування, асортимент, технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 29. Супи – пюре з овочами, крупами, бобовими та макаронними виробами. Особливості приготування, асортимент, технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 30. Прозорі супи. Гарніри до прозорих супів. Особливості приготування бульйону – борщок та інші. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 31. Технологічна характеристика прозорих супів. Засоби освітлення бульйонів. Процеси, які відбуваються при настоюванні відтяжки.
 32. Молочні супи з крупами, овочами та макаронними виробами. Особливості приготування, асортимент. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 33. Солодкі супи. Особливості приготування, асортимент. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 34. Холодні супи. Особливості приготування, асортимент. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 35. Значення соусів у харчуванні. Обґрунтуйте, якими принципами Ви користуєтесь в підборі соусу до страв. Технологічна характеристика соусів. Вимоги до якості.
 36. Технологічний процес приготування та використання червоного соусу та його виробничих. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 37. Технологічний процес приготування та використання білого соусу та його виробничих. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 38. Особливості приготування яєчно – вершкових соусів та вершкових сумішів. Використання, вимоги до якості.
 39. Молочні та сметанні соуси. Асортимент. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 40. Солодкі соуси, салатні заправки. Особливості приготування, асортимент. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 41. Соуси на рослинному маслі. Особливості приготування, асортимент. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 42. Гарніри та страви з овочів. Їх значення у харчуванні людини. Принцип підбору до страв. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 43. Особливості приготування страв з овочів в відварному, припущеному та смаженому вигляді.
 44. Особливості приготування страв та гарнірів у тушкованому та запеченому вигляді. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 45. Значення страв та гарнірів з круп, бобів та макаронних виробів. Приготування маси різної консистенції. Страви з каш. Принципи підбору гарнірів з каш до страв. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 46. Значення страв з птахів у харчуванні. Приготування та відпуск страв з птахів у відварному та припущеному вигляді. Технологічна характеристика. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 47. Особливості приготування страв з птахів в смаженому вигляді. Особливості відпуску натуральних порційних страв. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 48. Технологічний процес приготування страв з птахів у тушкованому та запеченому вигляді. Асортимент. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 49. Технологічний процес приготування страв з рубленої птиці. Асортимент. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 50. Визначити значення м‘ясних страв в харчуванні. Загальні правила варки м‘яса великими шматками. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 51. Технологічний процес приготування страв з м‘яса в припущеному вигляді. Асортимент. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 52. Технологічний процес приготування страв з м‘яса смаженого великими, дрібними та порційними шматками. Асортимент. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 53. Технологічний процес приготування страв з м‘ясних субпродуктів. Асортимент. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 54. Технологічний процес приготування страв з м‘яса в тушкованому та запеченому вигляді. Асортимент. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 55. Технологічний процес приготування страв з натурального січеного м‘яса та котлетної маси. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 56. Технологічний процес приготування страв з риби в відварному та припущеному вигляді. Асортимент. Загальні правила варки риби в цілому вигляді, ланками та порційними шматками. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 57. Технологічний процес приготування страв з риби в смаженому вигляді. Асортимент. Страви з риби смаженої загальним засобом на відкритому вогню (риба гриль та риба в тісті). Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.                      
 58. Технологічний процес приготування страв з риби в тушкованому та запеченому вигляді. Асортимент. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 59. Особливості приготування страв з рибної котлетної маси. Асортимент. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 60. Особливості приготування страв з рибної кнельної маси. Асортимент. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 61. Особливості приготування страв з нерибних морепродуктів. Асортимент. Гарніри та соуси. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 62. Визначити значення страв з яєць. Асортимент страв з яєць в відварному вигляді. Використання яєць в відварному вигляді в інших стравах. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 63. Визначити значення страв з яєць. Асортимент страв з яєць в смаженому вигляді. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 64. Особливості приготування страв з яєць в запеченому вигляді. Скласти асортимент омлетів. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 65. Значення страв з сиру в харчуванні людини. Особливості приготування та відпуску страв з сиру в натуральному вигляді. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 66. Технологічний процес приготування гарячих страв з сиру. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 67. Солодкі страви. Особливості приготування. Асортимент. Технологічна характеристика желюючих речовин. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 68. Компоти з свіжих та сушених фруктів та ягід. Процеси, які відбуваються при приготуванні та настоюванні компотів. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 69. Особливості приготування киселів. Обґрунтуйте, які процеси відбуваються при варці киселів. Асортимент. Технологічна характеристика. Використання киселів різної консистенції.
 70. Технологічний процес приготування желюючих солодких страв: желе, муси, самбуки. Особливості приготування. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 71. Технологічний процес приготування гарячих солодких страв. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 72. Особливості приготування та відпуску морозива . Приготування та використання солодких соусів, кремів. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 73. Значення холодних страв та закусок у харчуванні людини. Особливості приготування гарнірів, соусів, м‘ясного та рибного желе. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 74. Технологічний процес приготування салатів з сирих овочів. Оформлення. Асортимент. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 75. Технологічний процес приготування салатів з відварних овочів, приготування напівфабрикатів для вінегрету. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 76. Особливості приготування закусок з яєць та сиру. Асортимент. Визначити особливості оформлення та відпуску. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 77. Особливості приготування холодних страв з птиці (курка „Галантин”). Визначити особливості приготування та відпуску язика відварного та інші. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 78. Особливості приготування та оформлення бутербродів та їх різноманіття. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 79. Банкетні закуски. Особливості приготування, оформлення та відпуску. .
 80. Гарячі закуски, бутерброди. Особливості приготування, оформлення та відпуску. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 81. Визначити значення гарячих напоїв у харчуванні людини. Особливості приготування та відпуску чаю, кави, какао різними засобами. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 82. Особливості приготування холодних напоїв, коктейлів. Асортимент, оформлення, відпуск. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 83. Харчова цінність страв і виробів з борошна. Обґрунтуйте, які процеси відбуваються при замішуванні та випіканні дріжджового тіста.
 84. Технологічний процес приготування тіста дріжджового опарним та без опарним засобами. Асортимент виробів. Режим випікання. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 85. Технологічний процес приготування виробів з прісного здобного та пісочного тіста. Асортимент виробів. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 86. Технологічний процес приготування фаршів та начинок для пирогів, пиріжків. Асортимент. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 87. Особливості приготування листкового дріжджового та прісного тіста. Асортимент виробів. Режим випікання. Вимоги до якості. Термін зберігання.
 88. Особливості приготування бісквітного тіста гарячим та холодним засобами. Приготування масляного бісквіту. Асортимент виробів. Режим випікання. Вимоги до якості.
 89. Особливості приготування заварного тіста. Асортимент виробів. Режим випікання. Вимоги до якості.
 90. Особливості приготування кремів, сиропів, желе. Асортимент. Технологічна характеристика. Вимоги до якості. Термін зберігання.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 з дисципліни „Організація виробництва в закладах ресторанного господарства ”

 1. Завдання, функції та значення ресторанного господарства.
 2. Виробничо – торгівельна структура підприємства  харчування.
 3. Характеристика типів закладів ресторанного господарства, їх класифікація.
 4. Фактори впливу на розвиток мережі закладів ресторанного господарства.
 5. Сутність і завдання організації постачання закладів ресторанного господарства.
 6. Джерела постачання та договірні взаємовідносини з постачальниками.
 7. Форми і методи постачання закладів ресторанного господарства сировиною та продовольчими товарами.
 8. Способи доставки товарів в заклади ресторанного господарства Визначення потреби закладів (підприємств) ресторанного господарства  в сировині і напівфабрикатах.
 9. Функції і призначення складського господарства.
 10. Види і характеристика складських приміщень. Вимоги до складських приміщень.
 11. Організація роботи складського господарства.
 12. Вимоги до транспортування харчових продуктів. Види транспортування, які використовуються для постачання закладів ресторанного господарства усіма видами ресурсів.
 13. Склад тарного господарства і класифікація тари.
 14. Номенклатура предметів матеріально – технічного оснащення закладів ресторанного господарства.
 15. Фактори, що впливають на потребу закладів ресторанного господарства в  предметах матеріально – технічного оснащення.
 16. Модель розрахунку потреби закладів ресторанного господарства в предметах матеріально – технічного призначення.
 17. Основні положення раціональної організації виробництва.
 18. Характеристика і структура виробничого процесу. Принципи організації виробничого процесу.
 19. Вимоги до раціональної організації виробничих приміщень.
 20. Загальні принципи організації робочих місць та їх класифікація.
 21. Суть та основні функції оперативного планування виробництва в закладах ресторанного господарства різних типів.
 22. Особливості розробки денної виробничої програми для різних закладів ресторанного господарства.
 23. Різновиди виробничої програми та сфери їх використання.
 24. Види меню й  асортимент страв у ньому, сфера застосування, фактори впливу на  вибір меню.
 25. Особливості складання розрахунково – продуктової відомості для виконання денної виробничої програми.
 26. Нормативно – технічна і технологічна документація, яка використовується для розробки виробничої програми в закладах ресторанного господарства: види, призначення.
 27. Порядок розробки і затвердження нормативної і технологічної документації на фірмові страви.
 28. Різновиди графіків виходу на роботу в закладах ресторанного господарства, їх структура.
 29. Види робочого дня в закладах ресторанного господарства.
 30. Види денних графіків виходу на роботу в закладах ресторанного господарства.
 31. Аналіз організації та атестації робочих місць робітників основного виробництва закладів ресторанного господарства.
 32. Види і характеристика норм праці. Класифікація витрат робочого часу.
 33. Визначення чисельності робітників виробництва по складеній виробничій программі. Складання графіків виходу на роботу.
 34. Призначення, структура приміщень, режим роботи, асортимент напівфабрикатів  овочевого цеху.
 35. Модель організації виробництва овочевих напівфабрикатів, умови зберігання.
 36. Організація роботи цеху по обробці зелені.
 37. Організація виробництва напівфабрикатів з м’яса.
 38. Модель організації виробництва м’ясних напівфабрикатів, умови зберігання.
 39. Призначення, вид сировини, асортимент напівфабрикатів, склад приміщень рибного цеху.
 40. Модель організації виробництва напівфабрикатів, умови зберігання.
 41. Організація виробництва напівфабрикатів в птахогомілковому цеху.
 42. Організація роботи експедиції
 43. Призначення, розміщення, структура гарячого цеху. Виробнича програма та режим роботи гарячого цеху.
 44. Організація роботи супового та соусного відділень.
 45. Організація роботи кулінарного цеху.
 46. Організація роботи холодного цеху.
 47. Призначення, асортимент продукції, схема технологічного процесу виробництва кондитерських виробів, структура приміщень кондитерського цеху.
 48. Основний принцип організації виробничого процесу в кондитерському цеху.
 49. Організація роботи роздавальних лінії.
 50. Організація роботи цеху доробки напівфабрикатів.
 51. Організація роботи хліборізки.
 52. Організація роботи мийних столового і кухарського посуду.
 53. Організація роботи цеху борошняних виробів .
 54. Планування управління якістю продукції.
 55. Види контролю на підприємстві. Організація бракеражу готової продукції.

 

ПЕРЕЛІК   ПИТАНЬ

    з  дисципліни  «Устаткування  закладів  ресторанного  господарства» 

 1. Вимоги техніки безпеки, виробничої санітарії і противопожежної безпеки до улаштування та утримання підприємств ресторанного господарства.
 2. Загальні вимоги безпеки при експлуатації технологічного обладнання.
 3. Вимоги техніки безпеки до конструкції машин і механізмів.
 4. Загальні правила при експлуатації механічного обладнання.
 5. Правила експлуатації машин для очищення картоплі з дотриманням вимог техніки безпеки.
 6. Правила безпечної експлуатації машин для нарізання овочів.
 7. Правила безпечної експлуатації машин для протирання овочів.
 8. Підготуйте протиральну машину МП-800 до роботи. В процесі роботи продукт протирається повільно. Чому? Ваші дії?
 9. Правила безпечної експлуатації м’ясорубок та машин для рихлення м’яса.
 10. В процесі роботи м’ясорубки подрібнений продукт нагрівається, а на ножі   намотуються плівки та сухожилки. Вкажіть можливі причини і засоби їх усунення.
 11. Правила експлуатації та вимоги техніки безпеки під час робои збивальних   машин і механізмів.
 12. Підготуйте машину МВ-35М до роботи. В процесі збивання продукту в

  верхньому положенні бака збивач дістає його дно. Як усунути несправність?

 13. Правила експлуатації машин для нарізання хліба, гастрономічних продуктів. Аналіз можливих причин браку під час нарізання продуктів, визначення     причин і засоби їх усунення.
 14. Техніка безпеки під час експлуатації машин для подрібнення продуктів.
 15. При експлуатації кавового млину не забезпечується дрібний помел. Вкажіть причину і засіб її усунення. Правила техніки безпеки при роботі на    розмелювальних механізмах.
 16. Підготуйте м’ясорубку до роботи. В процесі роботи машина не ріже, а мне  м’ясо. Чому? Вкажіть засіб усунення несправності.
 17. Правила безпечної експлуатації машин для замішування тіста.
 18. Тістомісильна машина ТММ-1М відразу після вмикання зупиняється, але
  напруга в мережі є. Чому? Чи можлива подальша її експлуатація?
 19. Правила експлуатації посудомийних машин. Визначення причин можливих несправностей та засобів їх усунення.
 20. Підготуйте машину для миття посуду ММУ-1000. Вода в ванні не гріється до    необхідної температури. Чому? Ваші дії?
 21. Правила експлуатації стравоварильних котлів з дотриманням техніки безпеки під час роботи.
 22. На пульті управління електричного котла горить червона лампа. Чому? Ваші дії?
 23. Правила експлуатації електричних плит з дотриманням вимог техніки безпеки  під час роботи. Експлуатаційні показники роботи плит.
 24. Підготуйте електричну плиту до роботи. Як впливає підбір наплитної посуди на ефективність роботи плити і термін служби конфорок?
 25. Правила експлуатації пекарських шаф з дотриманням вимог техніки безпеки   під час роботи.
 26. Правила безпечної експлуатації фритюрниць. Вимоги техніки безпеки під час смаження у фритюрі.
 27. Запропонуйте теплове обладнання для технологічного процесу – смаження у фритюрі. Дайте характеристику вимогам техніки безпеки в процесі смаження  у фритюрі.
 28. Правила безпечної експлуатації електричних сковорідок. Інструктаж по< безпечним прийомам смаження.
 29. Порекомендуйте обладнання для здійснення технологічного процесу смаження риби. Дайте інструктаж по техниці безпеки в процесі смаження.
 30. Правила експлуатації жарильних апаратів безперервної дії. Вимоги техніки безпеки.
 31. При випіканні млинів на електричній жаровні ЖВЕ-720 колір блинної стрічки   нормальний, але маса заготовок перевищує норму. Чому? Ваші дії?
 32. Правила експлуатації кип’ятильників та водонагрівачів. Техніко-
        експлуатаційні показники роботи кип’ятильників і водонагрівачів.
 33. Правила експлуатації холодильного обладнання.
 34. Вимоги техніки безпеки по обслуговуванню холодильних установок.
 35. Вимоги до планувальних рішень холодильних приміщень.
 36. В процесі експлуатації холодопродуктивність машини знизилась. Як змінився  цикл роботи компресору? Поясніть несправність?
 37. Картоплеочищувальна машина типу МОК в дії. Овочі очищюються повільно, відсоток відходів перевищує норму. Вкажіть можливі причини та засоби їх  усунення.
 38. Плита ПЕСМ-4Ш увімкнена в мережу. Сигнальні лампи не горять, шафа та  конфорки не нагріваються. Вкажіть можливі причини та засоби їх усунення?
 39. Вода у водонагрівачі нагрівається дуже повільно. Вкажіть причину, та засоби її усунення.
 40. Універсальний привід при включенні сильно гуде. Вкажіть причину. Ваші дії.

 

 СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 1. І.Г. Шумило «Технологія приготування їжі »- М.: Кондор, 2010
 2. Л.М. Мостова «Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства» – К Ліра,2010
 3. В.В.Архіпов «Організація ресторанного господарства» – Київ Фірма Інкос,2007
 4. В.О.Дорохін «Теплове обладнання підприємств харчування» – Полтава РВВ ПУСКУ, 2004