Боложення про Дніпродзержинський Державний Комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університетуБезымянный

 

І. Загальна  частина

 

1.1.Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету розпочав свою діяльність у 1962 році як Технікум радянської торгівлі відповідно до наказу Міністерства торгівлі України від 27липня 1962 року № 324.

         Відповідно до наказу Міністерства торгівлі України № 91 від 19 вересня 1991 року технікум радянської торгівлі перейменовано на Дніпродзержинський комерційний технікум. Наказом № 231 від 28 листопада 1991 року технікум переданий в підпорядкування Міністерства освіти України.

         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України № 1302 від 14 листопада 2011 року технікум приєднано до Дніпродзержинського державного технічного університету та встановлено назву – Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету (далі – ДКТ ДДТУ) без права юридичної особи.

         Дніпродзержинський комерційний технікум ДДТУ є правонаступником всіх прав та обов`язків Дніпродзержинського комерційного технікуму.

1.2. ДКТ ДДТУ знаходиться за адресою:

51925, Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпродзержинськ (Камʼянське), вул. Коваленка, 10.

Тел/факс  (05692) 3 73 54

1.3. Основними напрямами діяльності ДКТ ДДТУ є:

 • Здійснення освітньої діяльності щодо підготовки за державним замовленням і договірними зобов`язаннями висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб підприємств регіону за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст та кваліфікований робітник;
 • Спеціалізація, перепідготовка кадрів для підприємств, курсова підготовка;
 • Підготовка та атестація педагогічних кадрів;
 • Культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
 • Надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням повної загальної середньої освіти;
 • Підготовка до вступу в технікум;
 • Здійснення зовнішніх зв’язків.

1.4. Головними завданнями ДКТ ДДТУ є:

 • Якісна підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, кваліфікований робітник;
 • Надання повної загальної середньої освіти;
 • Здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • Забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців;
 • Моніторинг ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в технікумі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • Забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
 • Створення відповідних умов для практичного навчання студентів.

1.5. ДКТ ДДТУ заснований на державній формі власності, є навчальним закладом І рівня акредитації без права юридичної особи, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста. відповідно до рішення ДОУ «Навчально-методичного центру з питань якості освіти» та ліцензованих напрямків підготовки фахівців

1.6. ДКТ ДДТУ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншого чинного законодавства України, Статуту Дніпродзержинського державного технічного університету та цього Положення, наказів та розпоряджень, інструктивних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, облдержадміністрації, міської ради м. Дніпродзержинська (Камʼянського), ректора Дніпродзержинського державного технічного університету.

1.7. Відносини між ДКТ ДДТУ та іншими установами, організаціями, підприємствами, громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів та інших форм взаємодії, встановлених законодавством.

1.8. З метою ефективного управління навчальною, науковою, виховною та господарською роботою, Дніпродзержинський державний технічний університет делегує ДКТ ДДТУ права самостійної фінансово-господарської діяльності.

         Для здійснення функцій з фінансово-господарської діяльності ДКТ ДДТУ має свої рахунки у відділенні Управління Державної казначейської служби України у м. Дніпродзержинська  Дніпропетровської області, печатку з найменуванням «Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету» (без Державного Герба) та інші реквізити, які визначені в правах та обов`язках ДДТУ та ДКТ ДДТУ.

 

ІІ. Структура ДКТ ДДТУ

 

2.1. Структурні підрозділи ДКТ ДДТУ створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності вищого закладу освіти і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються ДКТ ДДТУ та затверджуються директором.

2.2. Структурними підрозділами технікуму, що об`єднують навчальні групи з однією або кількох спеціальностей та форм навчання, є відділення.

         Відділення створюються рішенням директора технікуму, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.

Керівництво відділенням здійснює завідувач, який призначається на посаду ректором ДДТУ за поданням директора з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

Завідувач відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання начальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.

Циклова комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, методичну та виховну роботу з однією або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора технікуму за умови, якщо до її складу входять не менш ніж три педагогічні працівники.

При циклових комісіях створюються: лекційні аудиторії, кабінети, лабораторії майстерні для проведення теоретичного та практичного навчання.

Перелік циклових комісій, керівний та персональний склад затверджується наказом директора технікуму на кожний навчальний рік.

Інші структурні підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу:

 • Бібліотека з читальними залами для викладачів та студентів;
 • Навчально-обчислювальна лабораторія;
 • Приймальна комісія;
 • Спортивний комплекс;
 • Адміністративно-господарська частина;
 • Гуртожиток, ізолятор;
 • Їдальня;

Відділи для забезпечення навчально-виховного процесу:

 • Відділ кадрів;
 • Бухгалтерія;
 • Навчально-методичний кабінет;
 • Навчально-методична лабораторія;
 • Канцелярія;
 • Підрозділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільної оборони;
 • Архів;
 • Договірний підрозділ.

 

ІІІ. Права та обов’язки Міністерства освіти і науки   України

 

3.1. Міністерство освіти і науки  України здійснює свої повноваження через  Департамент вищої освіти та інші його підрозділи, які разом з ДКТ ДДТУ:

– здійснюють навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів щодо якості вищої освіти,  державне інспектування, акредитацію, ліцензування;

– формують нормативно-правову базу діяльності технікуму;

– здійснюють інформаційне забезпечення освітньої діяльності;

– здійснюють фінансування підготовки фахівців та контроль за фінансово0господарською діяльністю технікуму;

– забезпечують коштами на утримання у робочому стані будівель, споруд та комунікацій технікуму та на утримання або придбання нерухомого майна та обладнання, необхідного для роботи технікуму;

– формують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;

– готують умови прийому на навчання до технікуму;

– сприяють працевлаштуванню випускників технікуму;

– приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію технікуму;

– здійснюють інші повноваження, передбачені законом;

– забезпечують соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

– за пропозицією директора технікуму затверджують штатний розклад, кошторис;

3.2. Міністерство освіти і науки  України здійснює права, передбачені частиною першою цієї статті  щодо управління технікуму безпосередньо, може делегувати свої повноваження ректору ДДТУ,  директору або загальним зборам ДКТ ДДТУ.

 1. IV. Права та обов’язки ДДТУ

 

4.1. Дніпродзержинський державний технічний університет здійснює свої повноваження через Вчену раду університету, ректорат, навчальний відділ та інші його управлінські підрозділи, які разом з ДКТ ДДТУ:

– затверджує  просунуті (інтегровані) навчальні плани, розроблені разом з технікумом, та здійснює методичне керівництво навчально-виховним процесом системи ступеневої підготовки;

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю технікуму;

– формує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за ступеневою підготовкою;

– затверджує умови прийому на навчання до технікуму;

– направляє провідних викладачів університету для проведення учбових занять, участі у засіданнях педагогічної та методичної рад технікуму, роботі предметних (циклових) комісій, участі в роботі ДКК;

– створює в ДКТ ДДТУ філії кафедр, спільні авторські колективи з метою підготовки та видання підручників та навчально-методичних посібників;

– надає можливість використання матеріальної бази, бібліотечного фонду студентам та викладачам технікуму з метою підвищення рівня навчально-виховного процесу в технікумі;

–  здійснює інші повноваження, передбачені законом.

4.2. Дніпродзержинський державний технічний університет здійснює права, передбачені частиною першою цієї статті щодо управління технікумом, безпосередньо, може делегувати певні повноваження директору або загальним зборам ДКТ ДДТУ.

 

 

 1. V. Права і обов’язки ДКТ ДДТУ

 

5.1. Цивільна правоздатність ДКТ ДДТУ виникає  з моменту реєстрації цього положення і складається із його прав та обов’язків.

5.2. ДКТ ДДТУ має право:

– самостійно визначити форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

– готувати умови прийому на навчання  до технікуму;

– надавати додаткові освітні послуги;

– самостійно розробляти та запроваджувати власні програми навчальної, творчої і виробничої діяльності;

– створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відділення, циклові комісії, навчальні і методичні центри, кабінети, лабораторії та інші структурні підрозділи;

– на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

– у встановленому порядку входити до складу навчально-науково-виробничих комплексів;

– здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

– брати участь у роботі міжнародних організацій;

– запроваджувати власну символіку та атрибутику;

– звертатись з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

– визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів освіти першого та другого рівнів акредитації;

– готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами, фізичними особами;

– отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, будматеріали тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб і благодійних фондів в порядку, передбаченому чинним законодавством;

– здійснювати виробничо-господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства;

– розвивати власну соціальну інфраструктуру, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних об’єктів;

– здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

– спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об`єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних та інших категорій працівників технікуму та осіб, які навчаються у технікумі;

– розміщати на депозитах тимчасово вільні бюджетні кошти, отримані за надання платних послуг у порядку, визначеному чинним законодавством;

– користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих закладів освіти;

– користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України;

– видавати накази з питань, які делеговані або віднесені до компетенції ДКТ ДДТУ.

5.3. ДКТ ДДТУ зобов`язаний:

– забезпечити на належному рівні навчальний процес, виконання наукових та науково-методичних досліджень, надання інформаційних послуг, виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою, перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації;

– у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої освіти щодо підготовки і перепідготовки фахівців (відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів) та підвищення кваліфікації кадрів;

–  своєчасно сплачувати податки та інші платежі згідно з чинним законодавством України;

– підтримувати основні фонди в працездатному стані;

– дотримуватися договірних зобов`язань  з іншими суб`єктами освітньої, виробничої, наукової, комерційної діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

– створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів, слухачів та високопродуктивної праці співробітників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони і безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

– забезпечувати економне і раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів;

– здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

– використовувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

– звітувати перед Міністерством освіти і науки України та ДДТУ про основні напрями та результати діяльності технікуму;

– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством України..

 1. VI. Права та обов’язки педагогічних працівників

 

6.1. Права та обов`язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у технікумі визначаються відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»  та інших законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

6.1.1. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі та гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

– проведення наукової та науково-методичної діяльності;

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою;

– одержання державних стипендій;

– підвищення кваліфікації у закладах освіти, установах та організаціях, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

–  на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

– на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

– брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу;

– обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;

– на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;

– безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу;

– на захист права інтелектуальної власності;

– на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

– одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;

–  отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

– брати участь в об’єднаннях громадян;

– на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку;

– педагогічні працівники мають і інші права, передбачені законами та даним положенням.

6.1.2. Педагогічні працівники зобов`язані:

– забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю;

–  підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

– дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

– розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

– дотримуватися статуту вищого навчального закладу, законів, інших нормативно-правових актів.

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

– забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі навчальних програм;

– забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

– виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, громадян старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища;

– готувати студентів до свідомого життя і дусі взаєморозуміння, миру, згоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– додержуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів, прищеплювати  їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

– захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів, інших шкідливих звичок;

– додержуватись законів, положення та Правил внутрішнього трудового розпорядку технікуму.

6.1.3. Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої трудовим контрактом, може здійснюватись лише за їх згодою або у випадках, передбачених законом.

6.1.4. Керівництво технікуму забезпечує педагогічним працівникам:

– належні умови праці, побуту, відпочинку;

– правовий, соціальний, професійний захист;

– встановлення посадових окладів, надбавок педагогічним працівникам відповідно до законодавства;

– соціальний захист учасників навально-виховного процесу відповідно до законодавства.

6.1.5. За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та працівники технікуму у встановленому порядку можуть бути заохочені:

– поданням до державних нагород;

– присвоєнням почесних звань;

– державними преміями, грамотами;

– іншими видами морального та матеріального заохочення.

6.1.6. Педагогічні працівники технікуму підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за її межами.

6.1.7. ДКТ ДДТУ забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п`ять років із збереження середньої заробітної плати.

6.1.8. Робочий час  педагогічних працівників визначається Кодексом законів про працю України і становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу) .

Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються вищим навчальним закладом. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної  та організаційної роботи для педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Види навчальної роботи педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються вищим навчальним закладом за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником).

Залучення  педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

         Додаткові години навчального навантаження при їх наявності педагогічним працівникам встановлюються за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом технікуму з відповідною оплатою згідно із законодавством.

         Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних та контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим планом викладача. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

6.1.9. Права та обов’язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором технікуму відповідно до функцій, які вони виконують.

6.2. За рішенням загальних зборів технікуму педагогічним працівникам та особам, що навчаються можуть бути надані додаткові права та обов’язки:

         Педагогічним працівникам:

 • Виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до Закону України «Про зайнятість»;
 • Забезпечується працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою обсягом не менше ніж 180 годин на рік, зарахування до педагогічного стажу місяців, протягом яких проводилась викладацька робота;
 • Надаються гарантії та встановлюються заохочення, передбачені статтями 57, 58 Закону України «Про освіту».

ДКТ ДДТУ відповідно до колективного договору та діючих положень визначає форму і систему доплат, надбавок, премій та інші умови матеріального стимулювання педагогічним працівникам технікуму.

6.3. Питання охорони праці, соціальних гарантій працівників ДКТ ДДТУ регламентується Колективним договором ДКТ ДДТУ.

VII. Управління технікумом,

права та обов’язки директора технікуму

7.1. Управління технікумом здійснюється на основі принципів:

– автономії та самоврядування;

– розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства освіти і науки України, Дніпродзержинського державного технічного університету, керівництва технікуму та його структурних підрозділів;

– поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

– незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій;

7.2. Автономія та самоврядування технікуму реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:

– самостійно визначати форми навчання, форми та види організацій навчального процесу;

– надавати додаткові освітні послуги;

– самостійно розробляти та запроваджувати власні програми навчальної, творчої і виробничої діяльності;

– створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відділення, циклові комісії, навчальні і методичні центри, кабінети, лабораторії та інші структурні підрозділи;

– здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

– на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

– брати участь у роботі міжнародних організацій;

– звертатись з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

– користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

7.4. Повноваження директора регламентуються контрактом, що затверджується ректором ДДТУ. В межах наданих йому повноважень, директор здійснює безпосереднє управління діяльністю технікуму.

7.5. При виході на пенсію з посади директора технікуму директор, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного директора технікуму з виплатою грошового утримання  за рахунок технікуму в розмірі заробітної плати, яку він отримує перед виходом на пенсію.

7.6. Призначення почесного директора технікуму здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умови призначення та виплати грошового утримання визначаються загальними зборами трудового колективу та затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

7.7.  Директор технікуму може бути звільнений з посади на підставах,  визначених трудовим законодавством, а також за порушення даного Положення та умов контракту.

7.8. Для вирішення поточних питань діяльності ДКТ ДДТУ створюються:

– адміністративна рада;

– педагогічна рада;

– методична рада;

– робочі органи;

– органи громадського самоврядування.

7.9. Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності технікуму, виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів управління освітою, вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів та працівників.

         До складу адміністративної ради технікуму входять: директор (голова ради), заступники директора, завідувачі відділеннями, головний бухгалтер, голова профкому.

7.10. Педагогічна рада технікуму у своїй роботі керується Положенням про педагогічну раду.

         Педагогічну раду технікуму очолює директор. До складу Педагогічної ради входять: заступники директора, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, завідувачі бібліотекою, педагогічні працівники, голова студентської ради, головний бухгалтер.

         Засідання Педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи. Рішення Педагогічної ради  є легітимними, якщо на засіданні ради присутні не менше половини її членів.

         Функціями педагогічної ради технікуму є розгляд та обговорення:

 • Заходів з виконання нормативно-правових актів, наказів, положень, інструктивних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Кабінету Міністрів України;
 • Стану і підсумків навчально-виховної та методичної роботи;
 • Досвіду роботи відділень циклових комісій і кращих викладачів;
 • Стану дисципліни та успішності студентів;
 • Переведення студентів з контрактної форми навчання на вільні місця, що фінансуються з держбюджету;
 • Забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров`я студентів;
 • Стану практичного навчання студентів;
 • Підсумків семестрових, перевідних, державних екзаменів та захисту курсових і дипломних проектів; аналізу показників навчально-виховної, вирбничо-господарської діяльності, захисту курсових і дипломних проектів, здачі державних екзаменів, дотримання Правил внутрішнього розпорядку технікуму;
 • Роботи кабінетів і лабораторій;
 • Плану розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази технікуму.

7.11. Методична рада – колегіальний орган, який об`єднає працівників безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, створюється з метою вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

         Функції  методичної ради:

 • Обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та методичної роботи;
 • Видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і методів навчання;
 • Розгляд та рекомендації до видання навчально-методичних посібників;
 • Постійне вивчення і широку розповсюдження передового досвіду викладачів технікуму та інших вищих навчальних закладів.

7.12. Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, розглянутим методичною радою та затвердженим директором технікуму. Голова та склад приймальної комісії щорічно затверджуються наказом директора технікуму у відповідності з даним Положенням.

7.13. Робочі органи:

–  семінари кураторів груп, викладачів;

– комісії: організаційно-методична, атестаційна, експертна, інвентаризаційна.

7.14. Органи громадського самоврядування.

         Вищим колегіальним органом громадського самоврядування технікуму є загальні збори трудового колективу.

         Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше ніж раз на рік.

         Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів в присутності не менше двох третин членів трудового колективу технікуму. Присутність педагогічних працівників на зборах повинна складати неменше 75% загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • Щорічно заслуховують звіт директора технікуму та оцінюють його діяльність;
 • Обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
 • Затверджують правила внутрішнього розпорядку технікуму;
 • Розглядають інші питання діяльності технікуму.

VIII. Студентське  самоврядування

 

8.1. У технікумі створюються і діють органи студентського самоврядування, які здійснюють діяльність у відповідності до Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1010 від 15.11.2007 р. та Закону «Про вищу освіту»:

8.1.1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів відповідного вищого навчального закладу. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

8.1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

8.1.3. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

– добровільності, колегіальності, відкритості;

– виборності та звітності органів студентського самоврядування;

– рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

–  незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

8.1.4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо).

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів вищого навчального закладу.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених   Законом «Про вищу освіту».

8.2. Органи студентського самоврядування:

– беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу;

– беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

– проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

– беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

– захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі;

– делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

– приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

– беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

– розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

– вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

– вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

– мають право оголошувати акції протесту;

– виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

8.3. За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:

– відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;

– переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

– переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

— призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;

– поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

– затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

– діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

8.4. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які:

– ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

– заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

– затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

– затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

– обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

8.5. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

8.6. Керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

 1. IX. Майно та кошти технікуму

 

9.1. За ДКТ ДДТУ з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, закріпляються на правах оперативного управління будівлі, споруди, а також інше необхідне майно.

9.2. Майно, що знаходиться у державній        власності та передане в оперативне управління технікуму, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Майно ДКТ ДДТУ, що забезпечує діяльність, яку передбачено цим Положенням, не може бути предметом застави.

9.4. Збитки, завдані технікуму внаслідок порушень його майнових прав фізичними особами, юридичними особами і державними органами виконавчої влади, відшкодовуються технікуму за рішенням суду або господарського суду.

9.5. Фінансування технікуму здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

9.6. ДКТ ДДТУ є розпорядником бюджетних коштів ІІІ рівня, включених до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

9.7. У ДКТ ДДТУ створюються загальний та спеціальний фонди.

         Загальний фонд – на підготовку фахівців в межах державного замовлення та проведення науково-дослідницьких робіт.

         Спеціальний фонд формується:

 • З плати за послуги, що надаються ДКТ ДДТУ згідно з його функціональними повноваженнями, а саме:
 • Надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста;
 • Надання освітніх послуг, пов`язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, курсової підготовки;
 • Надання освітніх послуг, пов`язаних з підготовкою до вступу до вищого навчального закладу;
 • Надання освітніх послуг, пов`язаних з одержанням повної загальної середньої освіти.
 • З надходжень від господарської діяльності ДКТ ДДТУ;
 • З оплати за оренду приміщень, обладнання ДКТ ДДТУ;
 • З коштів від реалізації майна ДКТ ДДТУ;
 • Безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
 • З коштів, які отримує ДКТ ДДТУ для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, інших бюджетних установ.

9.8. Оплата праці в ДКТ ДДТУ  здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про освіту»,  «Про вищу освіту» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

9.9. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників технікуму, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення стипендій, доплат, для працівників з суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов`язків тимчасово відсутніх працівників, визначається відповідним Положенням, яке є додатком до Колективного договору ДКТ ДДТУ.

9.10, Кошти загального  та спеціального фонду ДКТ ДДТУ використовуються відповідно до Закону «Про Державний бюджет України», Бюджетного кодексу України.

9.11. Оподаткування коштів загального та спеціального фондів технікуму здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9.12. Міністерство освіти і науки України та інші центральні органи  виконавчої влади беруть участь у встановленні нормативів матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення технікуму: штатна чисельність співробітників, співвідношення кількості студентів і викладачів, навчальне навантаження викладачів, розміри земельних ділянок, фінансування наукових досліджень, утримання навчальних аудиторій і лабораторій, бібліотеки та фондів наукової і навчальної літератури, фінансування капітального будівництва, ремонту і утримання будівель і спортивно-оздоровчих споруд, придбання технічних засобів навчання, методичного забезпечення навчального процесу, тощо.

9.13. Особи, які успішно навчаються у технікумі за денною (очною) формою навчання за кошти державного бюджету забезпечуються стипендією. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України і здійснюється на основі Положення про призначення, виплату та розміри стипендіального забезпечення учнів, студентів, аспірантів і докторантів Дніпродзержинського державного технічного університету, які навчаються за державним замовленням.

9.14. Підготовка молодших спеціалістів ДКТ ДДТУ та курсова підготовка за рахунок коштів замовника здійснюється на підставі договору, який забезпечує виконання обов`язків виконавця і замовника. Розмір плати встановлюється за весь термін надання освітньої послуги і не може змінюватись. Внесення плати здійснюється по семестрах. В особливих випадках, з дозволу директора, можливе внесення оплати помісячно.

Х. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності

 

10.1. Технікум відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про Державне казначейство України» та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки  України, органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, ДДТУ для складання консолідованого балансу.

10.2. Технікум самостійно здійснює ведення оперативного, бухгалтерського, фінансового, податкового, статистичного обліку, складає окремий баланс і подає бюджетну, фінансову, статистичну і податкову (крім ПДВ та використання коштів неприбутковими організаціями) звітність окремо в межах відокремленого структурного підрозділу та подає до органів, яким законодавством України надано право  контролю за відповідними напрямами діяльності, в т.ч. ДДТУ для складання консолідованої звітності.

         Податкову звітність з податку на додану вартість та за використання коштів неприбуткових організацій  ДКТ ДДТУ подає університету у встановлені терміни для подання консолідованої звітності.

10.3. Директор та головний бухгалтер технікуму несуть персональну відповідальність за достовірність фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності.

10.4. Аудит діяльності технікуму здійснюється згідно з чинним законодавством.

ХІ. Концепція освітньої діяльності

 

         Концепція освітньої діяльності  затверджується директором за рішенням педагогічної ради. Зміни та доповнення до концепції вносяться на основі рішень педагогічної ради.

         Концепція освітньої діяльності технікуму визначає цілі, принципи та цільові програми її забезпечення.

         Концепція базується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі «Освіта ХХІ століття» та інших законодавчих актах держави та нормативних документах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

         Реалізація Концепції забезпечується існуючими й потенціальними можливостями кадрової та матеріально-технічної бази технікуму.

         Виконання положень Концепцій дає змогу оптимізувати процеси підготовки фахівців, привести їх у відповідності із вимогами законодавчих актів України та галузевих нормативів.

         Метою освітньої діяльності є організація та розвиток освіти на базі нових, прогресивних концепцій, технологій, науково-методичних та педагогічних досягнень і на цій основі:

 • Забезпечення підготовки конкурентоспроможних спеціалістів з вищою освітою, їх адаптація до швидкозмінних ринкових умов;
 • Забезпечення потреб особистості у вищій освіті, розвитку інтелектуальних, духовних і загальнолюдських якостей, оволодіння професійними знаннями й уміннями;
 • Забезпечення потреб підприємств, організацій і установ різних форм власності у кваліфікованих фахівцях;
 • Забезпечення потреб технікуму у власному розвитку, формуванні позитивного іміджу;
 • Забезпечення потреб України у формуванні цивілізованого суспільства та економічному зростанні;

Завданням освітньої діяльності є забезпечення:

 • Здійснення навчальної, виховної, наукової, культурної, методичної діяльності з метою задоволення потреб держави у фахівцях із технічних, технологічних, економічних та інших спеціальностей;
 • Постійного підвищення якості підготовки фахівців, оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу, запровадження освітніх інноваційних та інформаційних технологій;
 • Формування системи професійних знань й умінь із відповідних спеціальностей, здатних забезпечити ефективну діяльність випускників технікуму, їх конкурентоспроможності на ринку праці;
 • Формування соціально зрілої, творчої особистості та виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління громадян;
 • Формування у студентів, випускників технікуму громадської позиції, патріотизму, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства.

Основою принципів освітньої діяльності технікуму є:

 • Єдність теоретичної та практичної підготовки, навчальної, науково-дослідницької, методичної і виховної  роботи;
 • Гуманізація освітньої діяльності, національна спрямованість, органічне поєднання її з історією, культурою та здобутками України;
 • Гармонійне поєднання інтегрованості, варіантності й індивідуалізації змісту і форм навчання;
 • Демократизація освітньої діяльності, пріоритетність загальнолюдських цінностей;
 • Безпосередність освіти, цілісність і наступність у навчанні та вихованні;
 • Відповідність вимогам законів та законодавчим актам України, нормативним документам Міністерства освіти і науки й інших галузевих міністерств України, світовим стандартам і досвіду освітньої діяльності.

Цільовими програмами забезпечення виконання цієї концепції є:

 • Реформування навчального процесу з метою підвищення якості підготовки фахівців, забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
 • Обов`язкове викладання студентами природничо-наукових та професійних дисциплін сучасного досвіду організації виробництва, зарубіжної техніки, нових технологій, матеріалів та конструкцій;
 • Подальша модернізація і технічне переобладнання навчально-лабораторної бази й поліпшення забезпеченості студентів підручниками, навчальними посібниками;
 • Широке використання в навчальному процесі нових відкритих інформаційних і комп`ютерних інтегрованих, корпоративних інформаційно-обчислювальних мереж та глобальної інформаційної мережі Internet;
 • Розширення мережі спеціальностей та спеціалізацій у межах ліцензованих обсягів;
 • Підвищення ефективності виховної роботи, включаючи гуманізацію та гуманітаризацію навчального процесу.

 

ХІІ. Порядок внесення змін до Положення ДКТ ДДТУ

 

12.1. Зміни та доповнення до Положення ДКТ ДДТУ вносяться за поданням педагогічної ради загальними зборами трудового колективу та погоджуються і затверджуються в тому ж порядку що і Положення.

12.2. Порядок реорганізації та ліквідації технікуму визначається Статутом ДДТУ.

Безымянный

Leave a Reply